Type
Book
Author(s)
Conrad Totman, Chie Nakane, Shinzaburō Ōishi, Shinpojūmu "Edo Jidai to Kondaika."
Date
c1990
Publisher
University of Tokyo Press
Pub place
Tokyo
ISBN-10
4130270249